^Vrh

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Sigurna budućnost u online svijetu

a

Kodeks oblačenja

Partneri

 Uče­ni­ci osmog ra­ze­da OŠ „Štam­par Ma­ka­ri­je” bi­li su u su­bo­tu, 1. no­vem­bra, dio kre­a­tiv­ne ra­di­o­ni­ce za dje­cu „Ma­li maj­sto­ri” u Osnov­noj ško­li „Lov­ćen­ski par­ti­zan­ski od­red” na Ce­ti­nju. Cilj cje­lo­dnev­ne ra­di­o­ni­ce bi­lo je uče­nje no­vih vje­šti­na.


Radi­o­ni­ci na Ce­ti­nju pri­su­stvo­va­li su Di­mi­tri­je To­ško­vić, An­đe­la Rak­če­vić, Sa­ra Ra­i­če­vić, Vla­di­mir Po­po­vić, Vla­di­mir Po­po­vić, An­đe­la Pe­ro­vić, Ni­ki­ta Ko­va­če­vić, Iva­na Đu­ro­vić i An­drea Ar­so­vić.


- Čla­no­vi Pred­u­zet­nič­kog klu­ba ško­le pred­sta­vlja­li su ra­do­ve uče­ni­ka li­kov­ne sek­ci­je tre­ćih raz­re­da, ko­ju vo­de uči­te­lji­ce Su­za­na Pe­ri­šić, Go­ra­na Ma­to­vić i Ta­ti­ja­na Ras­po­po­vić. Uče­ni­ci su na li­cu mje­sta mo­gli na­u­či­ti ka­ko se pra­ve lut­ke od vu­ne. Ta­ko­đe, Ra­de Soj­ba­šić je sa pro­iz­vo­di­ma „Iva” učio po­sje­ti­o­ce ra­di­o­ni­ce pa i na­še uče­ni­ke ka­ko se pra­ve pri­rod­ni par­fe­mi, dok je Mi­le­na Pra­vi­lo­vić pod­u­ča­va­la uče­ni­ke ple­te­nju.